Welcome to the Department of Biostatistics' webpage
Projects
Academic StaffPosition in the ProjectProject TitleProject IDDateFunding
Prof. Dr. Ergun Karaağaoğlu Researcher Metakromatik lökodistrofi hastalığının alt tiplerinin tanımlanması, patojenik mutasyonların belirlenmesi, patogenezde inflamasyonun incelenmesi 2019 - ... Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
Coordinator H.Ü. Kütüphanelerinde Tam Metin Erişim Sağlanan Elektronik Veri Tabanlarının 2007 Yılı İçin Etkinlik Analizi. 108K350 2009 - ... TÜBİTAK
Coordinator Biyoistatistik Anabilim Dalı'nda Mezuniyet Sonrası Eğitimin ve Verilen İstatistiksel Danışmanlık Hizmetlerinin Etkinliğinin Bilgisayar Destekli Olarak Güncel ve Lisanslı Yazılımlar Kullanılarak Arttırılması 2007 - ... H.Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi
Coordinator Local Capacity Building in Basic Services. İller İdaresi Genel Müdürlüğü (Provincial Administration General Directorate) 2007 - ... AB-UNICEF
Coordinator Need Analysis for Catch-up Education Project SC/2005/0460-01 2005 - ... AB-UNICEF
Coordinator A Baseline Survey for The Worst Forms of Child Labour in Furniture Sector 2004 - ... International Labour Organization (ILO)
Prof. Dr. Erdem Karabulut Researcher Türk Çocuklarının Büyüme ve Biyolojik Olgunlaşma Durumlarına Göre Motor Koordinasyon, Vücut Kompozisyonu, Fiziksel Aktivite, Fiziksel Uygunluk ve Fiziksel Benlik Algısındaki Farklılıkların İncelenmesi ve Norm Değerlerinin Oluşturulması 120S408 01.08.2020 - ... TÜBİTAK 1001
Researcher Kadavradan Böbrek Naklinde Alıcı-Verici Eşleştirmesi Için Istatistik Karar Destek Sistemlerinin Geliştirilmesi 318S164 15.11.2019 - ... TÜBİTAK 1003
Researcher Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları ve Uygulamaları 20AG003 01.02.2021 - ... TÜBİTAK 1004
Researcher Meme Kanseri olgularında Tümör ilişkili trombositlere dayalı yeni belirteçlerin yeni nesil RNA dizileme ile saptanması ve tanıya yönelik Kullanımının Araştırılması (KARNAT) 216S573 15.10.2017 - 15.04.2020 TÜBİTAK 1003
Researcher Obezitede Fto Gen Varyantlarının Diyet Bileşenleri ile İlişkisi 216S272 01.03.2017 - 01.02.2018 TÜBİTAK 3001
Researcher Limb-girdle Kas Distrofisi Fenotipinden Sorumlu Yeni Gen Araştırılması 112S271 2012 - 2015 TÜBİTAK 1001
Danışman Cyberknife SRS/SBRT Sisteminin OSL Tabanlı Küçük Alan Dozimetrisi 114S753 15.11.2014 - 15.11.2016 TÜBİTAK 1001
Researcher Türkiye'de Hanehalkları Tarafından Cepten Yapılan Sağlık Harcamaları Araştırması August-December 2013 TC Sağlık Bakanlığı SAGEM
Researcher Türkiye'de Sağlık Çalışanlarının İşyerinde Şiddete Maruz Kalma Durumlarının Değerlendirilmesi September 2012-March 2013 TC Sağlık Bakanlığı SAGEM
Coordinator İşgücü Piyasasının Özürlüler Açısından Analizi November-December 2011 TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Researcher Hacettepe Üniversitesi Kütüphanelerinde Tam Metin Erişim Sağlanan Elektronik Veri Tabanlarının 2007 Yılı için Etkinlik Analizi 108K350 2008 - 2010 TÜBİTAK 1001
Researcher Th2 İmmün Yanıtta Yer Alan TSLP Proteinine Ait Genotip Farklılıkların Astımlı Ve Sağlıklı Çocuklarda Araştırılması 108S273 01.05.2009 - 01.05.2010 TÜBİTAK 1002
Instructor Sağlık Sektörünün Geliştirilmesinde Biyoistatistik Eğitim Programlarında İşbirliği 2007 TC Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı, Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü
Statistical Analysis Leonardo Da Vinci Oyuncak Güvenliği Projesi TR/06/B/F/PP/178084 2007 TC Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı, Gıda Güvenliği Beslenme Araştırma Müdürlüğü
Researcher İkili Sınıflandırma için GMDH Tipinde Sinir Ağı Algoritması ile Farklı Sınıflandırıcıların Birleştirilmesi THD-2018-16610 04.04.2018 - 24.04.2019 H.Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi
Researcher İnsanlarda Oksitosinin Farklı Korkulu Uyaranara Verilen Nöral Cevaba Etkisi: Kişiler Arası Genetik Varyasyonların Rolü TSA-2018-16743 14.03.2018 - 14.03.2021 H.Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi
Researcher Endometriyal Patoloji ve Anormal Uterin Kanama ile Başvuran Hastalarda Endometriyal Biyopsi Sonuçlarının Antimullerian Hormon Östradiol CA125 ve HE4 Düzeyi Ile Ilişkisi THD-2017-15828 06.12.2017 - 18.01.2019 H.Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi
Researcher İskelet Displazilerinde Genetik Etiyolojinin Belirlenmesi TSA-2017-14392 20.07.2017 - 29.07.2019 H.Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi
Researcher Sigara Bağımlığında Nikotinik Kolinerjik Reseptör (CHRNA 3-4-5), Sitokrom P450 (CYP) 2A6, CYP2B 6, İlaç Taşıyıcı Proteini MDR1 ve Nöronal Nitrik Oksit Sentaz nNOS Gen Polimorfizmlerinin Etkilerinin Değerlendirilmesi TSA-2017-12810 08.02.2017 - 05.08.2019 H.Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi
Researcher Tip 2 Diabetes Mellitus'ta Periodontal Hastalıkların Gelişimi Üzerinde HIF-1a, VEGF, TNF-a Genlerinin Rolü THD-2015-5408 14.04.2015 - 23.10.2015 H.Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi
Prof. Dr. Pınar Özdemir Statistical Analysis A Baseline Survey for The Worst Forms of Child Labour in Furniture Sector 2004 - ... TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ILO (International Labour Organization)
Statistical Analysis IV. Ulusal Çocuk Forumu'nun Değerlendirmesi 2004 - ... Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) ve UNICEF
Scientific Board Member Ulusal Hastalık Yükü ve Maliyet Etkililik Projesi 2002 - 2003
Statistical Analysis The International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) Phase II Study 2000 - ...
Assist. Prof. Sevilay Karahan Researcher Erkek primer progresif multiple skleroz(MS) olgularında kemik mineral yoğunluğu (KMD) ile etkileşen faktörler THD-2015-5199 01.04.2015 - 04.03.2016 H.Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi
Researcher Tip 1 ve Tip 2 Diabetes Mellitusta oksisterol türlerinin LCMSMS metodu ile incelenmesi THD-2016-10908 01.09.2016 - 28.06.2017 H.Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi
Researcher Meme Kanseri Cerrahisi Geçiren Hastalarda Biyoimpedans Spektroskopi ile Lenfödem Sıklığının Belirlenmesi ve Erken Tanının Önemi TAY-2018-16391 21.02.2018 - 21.02.2020 H.Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi
Researcher Trombositopenik hastalarda platelet yüzey antijenlerinin flow sitometri ile incelenmesi ve kanama diyatezi ile ilişkisinin araştırılması THD-2018-17020 31.05.2018 - 17.08.2020 H.Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi
Researcher Lityum Karbonat Tedavisinin Böbrek Tiroid ve Paratiroid İşlevleri Üzerindeki Etkisi THD-2018-16984 14.05.2018 - 08.09.2020 H.Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi
Coordinator Kohonen Öz Örgütlemeli Haritalama Yöntemi İle Psikotik Hastalıkların Kümelenmesi TYL-2018-17163 10.07.2018 - 19.11.2018 H.Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi
Researcher Kolestaz Hastalarında Safra Asitlerinin LC-MS/MS ile Araştırılması ve Olası Biyobelirteçlerin Belirlenmesi THD-2018-16921 30.07.2018 - 30.11.2020 H.Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi
Researcher KLİNİK VE RADYOLOJİK OLARAK DİZ OSTEOARTRİTİ TANISI ALMIŞ OLAN HASTALARDA SERUM COMP VE MMP3 DÜZEYLERİNİN HASTALIK EVRESİ VE GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ İLE İLİŞKİSİ TTU-2018-17535 19.10.2018 - 05.06.2020 H.Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi
Researcher Yaşam Kalitesine Göre Düzeltmeli Sağkalım Çözümlemesinde Eşik Fayda Değerlerinin Etkisi 011 T04 101 002 2011 - 2012 H.Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi
Researcher Demans İçin Yaygın Kullanılabilecek Bir Tarama Testinin Standardizasyonu, Bazı Çevresel Risk Etmenlerinin Tespiti ve Biyolojik Belirteçlerin Araştırılması 214S048 2014 – 2018 TÜBİTAK 1003
Researcher Türkiye’de Gelişimsel Kalça Çıkığı Görülme Sıklığı 2010 - 2011 Türkiye Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği
Researcher Kanser Hastalarının Psikososyal Gereksinimleri, Başetme Biçimleri ve Yaşam Kaliteleri 2017.2.22 18.10.2017 - 11.07.2019 Vehbi Koç Vakfı Hemşirelik Fonu
Researcher Farklı Öznel Bilişsel Bozukluk Tanımlarında Demans Belirteçleri THD-2018-17363 23.10.2018 – ... H.Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi
Researcher Ailevi Akdeniz Ateşi(AAA) Hastalığında Etkili Olduğu Düşünülen miRNAların Farklı Biyolojik Örneklerde İncelenmesi TSA-2019-17538 18.01.2019 – ... H.Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi
Researcher Primer Siliyer Diskinezili Hastalarda Solunum Fonksiyonları Egzersiz Kapasitesi ve Yaşam Kalitesindeki Değişimlerin Oksidan ve Antioksidan Cevaptaki Rolleri TSA-2019-17908 16.05.2019 – ... H.Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi
Researcher 6-11 Yaş Arasındaki Bir Grup Çocuğun Diş Fırçalama Becerisi ile Birlikte Motor Becerilerinin Değerlendirilmesi THD-2019-18257 21.10.2019 – ... H.Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi
Researcher Monosit Kemoatraktan Protein-1'in Malign Plevral Efüzyon Gelişimindeki Rolü TTU-2020-18474 14.02.2020 – ... H.Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi
Assist. Prof. Osman Dağ Researcher İkili Sınıflandırma için GMDH Tipinde Sinir Ağı Algoritması ile Farklı Sınıflandırıcıların Birleştirilmesi 2018 - 2019 Hacettepe Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Coordinator Hasta Semptomlarına Göre Poliklinik Yönlendirme Aracı: Neopoliklinik 2019-2020 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Researcher Yüksek Riskli Hasta Gruplarında Kronik Hepatit C Akut Hepatit Hematopoietik Kök Hücre Nakli Böbrek Nakli Hepatit E Virüsünün Taranması ve Genotiplendirilmesi 2019 - ... Hacettepe Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Researcher Developing Connectivity Model from Neuroelectrical Brain Activities based on Graph Theory (Çizgi Kuramı Ağlarıyla NöroElektriksel Beyin Aktivitelerinden Bağlantısallık Modeline Geçiş) 2020 - ... Hacettepe Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Researcher Dirençli-Kolistin Dirençli Klebsiella pneumoniae ile Kan Akımı İnfeksiyonu Olan Hastaların Karbapenem Dirençli-Kolistin Duyarlı Klebsiella pneumoniae ile Kan Akımı İnfeksiyonu Olan Hastalarla 30 Günlük Kaba Mortalite Oranları Açısından Karşılaştırılması 2020 - ... Hacettepe Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Researcher Karbapenem Dirençli Klebsiella Pneumoniae Bakteremisi Olan Hastalarda Mortalite Riskini Artıran Faktörlerinin Belirlenmesi ve Kullanılan Antibiyotik Tedavilerinin Mortalite ve Klinik Başarı Üzerine Etkilerinin Araştırılması 2020 - ... Hacettepe Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Coordinator Gen Seçimi için Makine Öğrenmesi Algoritmalarının Karşılaştırılması ve Yeni Bir Web Tabanlı Yazılım Geliştirilmesi: Alzheimer Hastalığı Üzerine Bir Uygulama 2020 - ... Hacettepe Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Research Assist. Hanife Avcı Researcher Tıbbi Görüntü İşleme İle Tanı Koymada Veri Madenciliği ve Derin Öğrenme Yöntemlerinin Performanslarının İncelenmesi THD - 2020 - 18735 20.02.2020 - ... Hacettepe Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Research Assist. Merve Kaşıkcı Researcher Gen Seçimi için Makine Öğrenmesi Algoritmalarının Karşılaştırılması ve Yeni Bir Web Tabanlı Yazılım Geliştirilmesi: Alzheimer Hastalığı Üzerine Bir Uygulama 2020 - ... Hacettepe Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Research Assist. Ebru Öztürk Researcher Kadavradan Böbrek Naklinde Alıcı-Verici Eşleştirmesi Için Istatistik Karar Destek Sistemlerinin Geliştirilmesi 318S164 15.11.2019 - ... TÜBİTAK 1003